image banner
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2023 (Tiểu dự án 2 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
Số ký hiệu văn bản 122/QĐ-BDT
Ngày ban hành 18/10/2023
Ngày hiệu lực 18/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2023 (Tiểu dự án 2 - Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Nông Đức Ngọc
Tài liệu đính kèm 122-qd_lua_chon_nha_thau_23101810520231018020444016_signed.pdf