image banner
Tổng số: 278
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
123/KH-UBND 27/02/2024 Triển khai thực hiện Dự án: Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025” năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
853/UBND-TH 26/02/2024 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 7
Tải về 0
354/QĐ-UBND 25/02/2024 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 9
Tải về 0
118/KH-UBND 22/02/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
77/BC-UBND 22/02/2024 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
65/BC-UBND 19/02/2024 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 01 nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
86/KH-UBND 02/02/2024 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 30
Tải về 2
69/KH-UBND 31/01/2024 Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về 0
57/KH-UBND 30/01/2024 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
58/KH-UBND 30/01/2024 Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai trong tình hình mới, giai đoạn 2020 - 2025” năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về 2
12345678910...