image banner
Tổng số: 75
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
139/NH-UBND 03/03/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 3
Tải về 0
130/KH-UBND 28/02/2024 Phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
853/UBND-TH 26/02/2024 Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Lượt xem: 13
Tải về 0
121/KH-BCĐ 23/02/2024 Kế hoạch tổ chức thực hiện mọt số nhiệm vụ trọng tam thuộc chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Lào Cai nưm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
118/KH-UBND 22/02/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
256/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định về việc ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về 2
57/KH-UBND 30/01/2024 Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 01/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về 0
246-KH/TU 22/01/2024 Kế hoạch triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”
Lượt xem: 56
Tải về 0
32/KH-UBND 22/01/2024 Triển khai thi hành Luật Phòng,chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 40
Tải về 0
10/KH-STTTT 16/01/2024 Truyền thông Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 41
Tải về 0
12345678