image banner
Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
339/QĐ-UBND 10/10/2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 83
Tải về 2
34/2022/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 87
Tải về 0
14/CTr-UBND 24/08/2022 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 159
Tải về 0
393/SY-UBND 04/08/2022 Sao Y: Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 101
Tải về 0
01/2022/NQ-HĐND 19/04/2022 Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 127
Tải về 0
653/QĐ-UBND 28/03/2022 Quyết định Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 125
Tải về 0
642/QĐ-UBND 24/03/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 105
Tải về 0
112/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Năm 2022
Lượt xem: 104
Tải về 0
621/QĐ-UBND 22/03/2022 Quyết định Về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 85
Tải về 0
72/KH-UBND 23/02/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 101
Tải về 0
123