image banner
Tổng số: 107
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1235/QĐ-UBND 23/05/2023 Quyết định về việc điề chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thực hiện Chương trình Mụ tiêu quôc sgia phát triển kinh tế ã hội vùng đồng bào dan tộc thiểu số và miền núi đã giao Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
250/KH-UND 23/05/2023 Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 2
Tải về 0
246/KH-UBND 19/05/2023 Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về 0
174/KH-UBND 27/03/2023 Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 20
Tải về 0
146/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch Hành động thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về 0
149/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 16
Tải về 0
131/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 26
Tải về 0
04/2023/QĐ-TTg 23/02/2023 Quyết định Về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 35
Tải về 0
01/KH-UBND 03/01/2023 kế hoạch Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 39
Tải về 0
05/2022/TT-UBDT 30/12/2022 Thông tư Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc
Lượt xem: 31
Tải về 0
12345678910...