image banner
Quy định mới và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân có hiệu lực từ 01/02/2017 (Trích Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ)
Lượt xem: 3108
Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày29/11/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân có hiệu lực từ 01/02/2017, thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005. Theo đó đáng chú ý có một số điểm mới như sau:

Quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạncủa Ban thanh tra nhân dân nay đã bổ sung cụ thể thêm nhiệm vụ quyền hạn Trưởng Ban thanh tra nhân dân, theo đó nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Ban thanh tra nhân dân:
      - Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị; chủtrì các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Ban thanh tra nhân dân;
     - Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban thanh tra nhân dân;
     - Đại diện cho Ban thanh tra nhân dân trong mốiquan hệ với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liênquan;
      - Được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban thanh tra nhân dân;
     - Tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành công đoàn cơsở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Điều31 quy định hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân nay bổsung: 
Chậm nhất là 5 ngày trước khi tiến hành một cuộc giám sát, Ban thanh tra nhândân phải có kế hoạch gửi Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người đứng đầu cơquan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch phảinêu rõ nội dung, thời gian, địa điểm giám sát; nhân sự tham gia cuộc giám sát;kinh phí và điều kiện bảo đảm cho việc giám sát.
            Điều 35 quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
Theo qui định đối với Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 quy định hỗ trợ kinh phí để Ban Thanh tra nhân dân tổ chức các cuộc họp và tạo điều kiện thuậnlợi để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động thì Nay theo quy định  mớitại  Nghị định 159/2016/NĐ-CP thì  phải cấp kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân; bảo đảm điều kiện cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động.
Về khen thưởng và xử lý vi phạm: Tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 đã loại bỏ chương IV Khen thưởng và xử lý vi phạm.
Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 có hiệu lực từ 01/02/2017 thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005.

                                          

                                                            Dì Thị Chung- Thanh tra Ban dân tộc

 

 


1 2 3 4 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập