image banner
Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 56

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 19/4/2024 điều chỉnh, sửa đổi 02 nội dung chính: (1) Khả năng huy động vốn thực hiện chương trình. (2) Dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn; tỷ lệ dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù; công tác điều chỉnh kế hoạch danh mục các dự án đầu tư. Cụ thể:

Khả năng huy động vốn thực hiện chương trình: Tổng vốn dự kiến huy động để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 là 5.737.998 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương 3.944.430 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 2.075.301 triệu đồng, vốn sự nghiệp dự kiến 1.869.129 triệu đồng); ngân sách tỉnh 880.297 triệu đồng; ngân sách huyện dự kiến 324.248 triệu đồng; ngân sách xã dự kiến 1.616 triệu đồng; vốn tín dụng dự kiến 367.740 triệu đồng (vay theo nguồn đầu tư phát triển 138.340 triệu đồng, vay theo nguồn vốn sự nghiệp 299.400 triệu đồng); dự kiến vốn huy động cộng đồng tự nguyện đóng góp, vốn khác khoảng 219.667 triệu đồng.

Dự kiến mức vốn bố trí, cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư phát triển dự kiến đầu tư khoảng 692 công trình, khái toán tổng mức đầu tư 3.624.495 triệu đồng. Nguồn vốn sự nghiệp dự kiến thực hiện Chương trình là 2.113.503 triệu đồng.

Tỷ lệ dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù tối thiểu bằng 50% tổng số dự án đầu tư xây dựng thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công tác điều chỉnh kế hoạch danh mục các dự án đầu tư:

Đối với các dự án đầu tư xây dựng do cấp huyện quản lý: Việc điều chỉnh kế hoạch danh mục các dự án thực hiện theo Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 15/9/2023 của HĐND tỉnh Lào Cai về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND cấp huyện có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan quản lý chuyên ngành ở tỉnh có liên quan) trong thời hạn 15 ngày kể ngày cấp huyện phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch danh mục giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các dự án do các cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư: Các chủ đầu tư đề xuất, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thẩm định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Hằng năm, Chủ đầu tư, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo công tác điều chỉnh Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 gửi UBND tỉnh qua Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan quản lý chuyên ngành ở tỉnh có liên quan.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

Theo Báo Lào Cai điện tử

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập