image banner
Ủy ban Dân tộc ban hành tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi
Lượt xem: 419


Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08/12/2023, về việc phê duyệt ban hành đợt I (16 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ triển khai thực hiện chương trình ở các cấp thuộc Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

anh tin bai

Đoàn cán bộ cấp xã tỉnh Lào Cai tham gia thí điểm tập huấn

Theo đó, Quyết định phê duyệt 16 chuyên đề đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhóm cộng đồng và nhóm cán bộ như sau:

1. Tài liệu bồi dưỡng cho nhóm cộng đồng: 08 chuyên đề, bao gồm:

- Chuyên đề 3: Kỹ năng phát triển cộng đồng bền vững và các phương pháp phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân trong công tác xóa đói giảm nghèo.

- Chuyên đề 4: Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Công tác Duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng. 

- Chuyên đề 6: Nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

- Chuyên đề 8: Kỹ năng xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm OCOP thương hiệu địa phương, trong sản xuất kinh doanh.

- Chuyên đề 9: Kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo.

- Chuyên đề 12: Mô hình chăn nuôi gia súc sinh sản, tạo con lai năng suất cao. Hướng dẫn chi tiết quy trình, kỹ thuật từng bước thực hiện.

- Chuyên đề 15: Mô hình trồng cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn GAP.

- Chuyên đề 18: Mô hình du lịch cộng đồng, hướng dẫn cho các hộ dân các kỹ năng làm du lịch cộng đồng, trang bị một số kiến thức cơ bản về hoạt động du lịch cộng đồng.

2. Tài liệu bồi dưỡng cho nhóm cán bộ: 08 chuyên đề, bao gồm:

- Chuyên đề 2: Nghiệp vụ, quy trình quản lý đầu tư công trình cơ sở hạ tầng do cấp xã làm chủ đầu tư

- Chuyên đề 7: Nghiệp vụ vận hành và bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng và khai thác công trình đưa vào sử dụng.

- Chuyên đề 8: Nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp.

- Chuyên đề 9: Kỹ năng lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp xã có sự tham gia của cộng đồng người dân trong phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo.

- Chuyên đề 11: Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chuyên đề 12: Kỹ năng xúc tiến thương mại, dịch vụ, quảng bá giới thiệu sản phẩm địa phương.

- Chuyên đề 13: Kỹ năng xây dựng và thực hiện các dự án, hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

- Chuyên đề 17: Kỹ năng tuyên truyền, truyền thông triển khai thực hiện đề án tổng thể về Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Bộ tài liệu được ban hành là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, lựa chọn nội dung, chuyên đề phù hợp để biên tập tài liệu triển khai thực hiện Tiểu dự án 4, Dự án 5 Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN tại địa phương.

Để tải Chi tiết Quyết định số 951/QĐ-UBDT ngày 08/12/2023 của Ủy ban Dân tộc và Nội dung Bộ tài liệu xin truy cập theo đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1LSBFVx1nlKZ5Im3jWQYspMlW98vB20BR?usp=drive_link hoặc quyét mã QR dưới đây.

anh tin bai                                                                                                                                   Nguyễn Tuyên
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1,041
  • Trong tuần: 3,931
  • Tất cả: 2,648,808
Đăng nhập