image banner
Về việc phân công Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 1053

Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Trưởng ban và các Phó Trưởng ban

1. Trưởng Ban Dân tộc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật; lãnh đạo, điều hành toàn diện công tác của Ban; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ mang tính chiến lược thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

Trưởng ban phân công cho các Phó Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban trong từng lĩnh vực công tác của Ban Dân tộc.

2. Các Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban theo dõi, chỉ đạo công tác theo sự phân công của Trưởng ban. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Trưởng ban chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến Trưởng ban trước khi xử lý, quyết định.

3. Khi giải quyết công việc, những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực cần sự phối hợp, Phó Trưởng ban được giao chủ trì chủ động báo cáo Trưởng ban trước khi quyết định.

4. Các công việc đột xuất liên quan, các đồng chí Phó Trưởng ban kịp thời báo cáo Trưởng ban để giải quyết, đồng thời báo cáo kết quả sau khi thực hiện và báo cáo tại Hội nghị giao ban hàng tháng của Ban.

 

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Ban

1. Đồng chí Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện các nhiệm vụ của Ban Dân tộc tỉnh;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

+ Chủ tài khoản của cơ quan;

+ Chỉ đạo, phụ trách Thanh tra Ban;

+ Chủ tịch các Hội đồng của cơ quan;

+ Chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác tài chính; Công tác thanh tra; Chính sách dân tộc;

+ Tham gia các Ban chỉ đạo do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công (Có bảng phân công nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban kèm theo);

+ Chỉ đạo chung nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo NQ88);

+ Tham gia Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định của UBND tỉnh và tham gia Tổ công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai;

+ Phụ trách, giúp đỡ xã Bản Xèo, huyện Bát Xát xây dựng Nông thôn mới do UBND tỉnh phân công;

+ Tổ trưởng tổ công tác Tôn giáo của tỉnh tại huyện Bát Xát;

+ Làm chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản; Hội đồng kiểm kê quỹ của cơ quan;

+ Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại Thanh tra Ban.

 2. Đồng chí Lý Seo Vảng - Phó Trưởng Ban thường trực

Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, phụ trách Văn phòng Ban;

- Chỉ đạo thực hiện Công tác Văn thư lưu trữ; Cải cách hành chính; Thực hiện các quy trình ISO; Quản trị mạng; Công nghệ thông tin;

- Chỉ đạo, phụ trách công tác đoàn thể cơ quan;

- Phụ trách các hoạt động thể thao, văn nghệ của cơ quan;

- Phụ trách công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong các khối thi đua thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh (Theo quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về Kiện toàn các khối thi đua trên địa bàn tỉnh);

- Tham gia các Hội đồng của cơ quan;

- Làm Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan;

- Làm Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ của cơ quan;

- Phụ trách, theo dõi các huyện Bắc Hà; Si Ma Cai, Mường Khương;

- Xử lý văn bản đến khi Trưởng ban đi vắng;

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách và các văn bản khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền;

- Được ký ủy quyền của chủ tài khoản và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại Văn phòng Ban.

3. Đồng chí Trần Phùng – Phó Trưởng Ban

Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo và phụ trách Phòng Tuyên truyền và Địa bàn;

- Phụ trách hoạt động cổng Thông tin điện tử và trực tiếp duyệt tin bài đưa lên cổng Thông tin điện tử của Ban;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của UBND tỉnh (Có bảng phân công nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban kèm theo);

- Theo dõi công tác nội chính;

- Chỉ đạo thực hiện công tác Tôn giáo tại 05 xã của Huyện Bát Xát: xã Bản Xèo, Mường Hum, Dền Thàng, Pa Cheo, Trung Lèng Hồ;

- Phụ trách, giúp đỡ xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn xây dựng Nông thôn mới do UBND tỉnh phân công;

- Tham mưu, chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện các hoạt động tuyên truyền;

- Theo dõi công tác Nhân quyền; Bình đẳng giới;

- Chỉ đạo, phụ trách các chương trình phối hợp với các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- Tham mưu trong công tác nắm bắt tình hình cơ sở, tình hình tư tưởng nhân dân;

- Tham mưu các nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học;

- Phụ trách, theo dõi các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bảo Thắng

- Xử lý văn bản đến khi Trưởng ban đi vắng (theo phân công).

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách và các văn bản khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Được ký ủy quyền của chủ tài khoản và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại phòng Tuyên truyền và Địa bàn.

4. Đồng chí Nguyễn Văn Bảo – Phó Trưởng Ban

Giúp Trưởng ban chỉ đạo trực tiếp một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo, phụ trách phòng Chính sách Dân tộc;

- Tham mưu trực tiếp nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Ban Chỉ đạo NQ88);

- Giúp Trưởng Ban theo dõi và trực tiếp làm Tổ trưởng tổ làm nhiệm vụ khẩn cấp về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai của cơ quan;

- Tham mưu công tác đối ngoại, Hợp tác quốc tế;

- Theo dõi, phụ trách công tác sưu tầm, bảo tồn truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc; công tác môi trường;

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo Quyết định của UBND tỉnh (Có bảng phân công nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Ban kèm theo);

- Theo dõi các huyện Bát Xát, Sa Pa, Thành phố Lào Cai;

- Tham gia các Hội đồng của cơ quan;

 - Xử lý văn bản đến khi Trưởng ban đi vắng (theo phân công).

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực, nội dung trực tiếp phụ trách và các văn bản khác do Trưởng Ban giao và ủy quyền;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Được ký ủy quyền của chủ tài khoản và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Trưởng ban phân công;

- Trực tiếp sinh hoạt Đảng và chuyên môn tại phòng Chính sách Dân tộc.


Theo Quyết định số 21/QĐ-BDT ngày 13/3/2023 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập