image banner
Tổng số: 268
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2075/QĐ-UBND 20/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố “Thôn đạt chuẩn nông thôn mới”, “Thôn đạt chuẩn kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 6
Tải về 0
314/KH-UBND 19/09/2022 Kế hoạch Đổi mới và phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 7
Tải về 0
307/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 5
Tải về 0
311/KH-UBND 15/09/2022 Kế hoạch Triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 – 2030
Lượt xem: 6
Tải về 0
34/2022/QĐ-UBND 25/08/2022 Quyết định Quy định một số nội dung về trình tự, thời hạn lập, gửi, thẩm định, thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn NSNN theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Lượt xem: 13
Tải về 0
14/CTr-UBND 24/08/2022 Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 26
Tải về 0
297/KH-UBND 23/08/2022 Kế hoạch Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nông thôn theo Quyết định 590/QĐ-TTg, giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 19
Tải về 0
296/KH-UBND 18/08/2022 Kế hoạch Phòng chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022- 2025
Lượt xem: 20
Tải về 0
292/KH-UBND 17/08/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 01/7/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới
Lượt xem: 28
Tải về 1
30/2022/QĐ-UBND 16/08/2022 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 15
Tải về 0
12345678910...