image banner
Tổng số: 394
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
118/KH-UBND 22/02/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và các Chương trình về gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
77/BC-UBND 22/02/2024 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kỳ báo cáo: từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
128/UBDT-DTTS 19/02/2024 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 28/2023 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 16
Tải về 0
65/BC-UBND 19/02/2024 Tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tháng 01 nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 12
Tải về 0
160/KH-UBDT 16/02/2024 Kế hoạch triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thàn trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi, vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 10
Tải về 0
85/KH-UBND 02/02/2024 Thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm 2024
Lượt xem: 26
Tải về 0
86/KH-UBND 02/02/2024 Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về 2
256/QĐ-UBND 01/02/2024 Quyết định về việc ban hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 2
69/KH-UBND 31/01/2024 Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
68?KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 2
12345678910...