image banner
Triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 345-CTr/TU ngày 02/4/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 246/KH-UBND
Ngày ban hành 06/05/2024
Ngày hiệu lực 06/05/2024
Trích yếu nội dung Triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 345-CTr/TU ngày 02/4/2024 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 0146 -mơiKe_hoach_signed20240506042872020240506101436025_Signed_20240507085059474.pdf