image banner
Sửa đổi một số điều điểm b, điểm c, khoản 2, điều 5, quy định một số nội dung về phân câp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gai đoạn 2011-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai , Ban hành kèm theo Quyết định số 2/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Lào Cai .
Số ký hiệu văn bản 26/QĐ/UBND
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Sửa đổi một số điều điểm b, điểm c, khoản 2, điều 5, quy định một số nội dung về phân câp quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia gai đoạn 2011-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai , Ban hành kèm theo Quyết định số 2/2022/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Uỷ ban nhan dân tỉnh Lào Cai .
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hoàng Quóc Khánh
Tài liệu đính kèm 26-qd-ubnd2023-09-22_-22-_2023092203412520230922034134767_signed_20230922035805238.pdf