image banner
Quyết định về việc điề chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thực hiện Chương trình Mụ tiêu quôc sgia phát triển kinh tế ã hội vùng đồng bào dan tộc thiểu số và miền núi đã giao Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1235/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/05/2023
Ngày hiệu lực 23/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điề chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thực hiện Chương trình Mụ tiêu quôc sgia phát triển kinh tế ã hội vùng đồng bào dan tộc thiểu số và miền núi đã giao Ban Dân tộc tỉnh năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Dân tộc
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 1235-qd.pdf